Programın Amacı ve Gerekçesi

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin

desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

Program ve Proje Limitleri

ProgramSüresi : 3 yıl

Proje Süresi : 6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti : 150.000 TL

Destek Oranı : 1.ve 2. Bölge için %50            3.ve 4. Bölge için %60

 

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans,

bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat,

tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri,

proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri,

proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği,

Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)'unu aşamaz. Proje kapsamında

alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

Genel Destek

KOSGEB Genel Destek Programı'nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.

Programın süresi işletmeler için 3 yıldır. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması gerekmektedir.

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. bölgelerde % 50, 3. ve 4. bölgelerde % 60 olarak uygulanır.

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)

DESTEK ORANI    (%)

1. ve 2. Bölgeler

3. ve 4. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

 % 50

% 60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

3

Tanıtım Desteği

15.000

4

Eşleştirme Desteği

15.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

6

Danışmanlık Desteği

15.000

7

Eğitim Desteği

10.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

9

Tasarım Desteği

15.000

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

11

Belgelendirme Desteği

10.000

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

Kosgeb Desteklerinden Nasıl Faydalanabilirim ?

Kosgeb desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle işletmenizin kobi sınıfında bulunması gerekmektedir. Kobi tanımı için bir takım kavram karmaşaları olsada Kosgeb'in kobi tanımı 1-250 kişi arası çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı 25.000.000 Türk Lirası'nı geçmeyen işletmeleri kapsamaktadır. ( Kosgeb'in kobi tanımına uyup uymadığınızı www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yer alan kobimiyim testini uygulayarak öğrenebilirsiniz)

Kobi tanımına uyan işletmelerden faaliyet alanı desteklenen sektörler içerisinde yer alan işletmeler , kosgeb veritabanına kayıtlı olmaları ve son mali yıla ait kobi beyannameleri güncel olmak kaydıyla kosgeb desteklerinden yararlanabilirler. Mali müşavirlik hizmeletleri, sigorta işletmeleri, emlak, eğitim ve sağlık hizmetleri Kosgeb'in destek kapsamı dışında kalan sektörlerdir.

Kosgeb'in farklı destek programlarından nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmek için lütfen ilgili yazılarımızı okuyunuz.

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje Yönetimi Danışmanlığı; KOBİ'lere sağlamış olduğumuz kapsamlı bir proje hazırlama ve proje yürütme hizmetidir. Proje Yönetimi Danışmanlığı ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yürütme danışmanlığı hizmetini içermektedir. Firmamız müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hibe olanaklarını araştırarak sizin için en uygun mali desteği bularak, projelerinizin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması sürecinde hizmet vermektedir.

Proje Yönetim Danışmanlığı sürecinde verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

•    Proje destek, hibe ve kaynak araştırması
•    Proje fikrinin proje mevzuatına uygun olarak projelendirilmesi
•    Proje dosyasının hazırlanması
•    Proje başvurusunun yapılması
•    Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi
•    Projenin yönetilmesi

6. Proje Uygulamaya Yönelik Sıkça Sorulan Sorular
 
Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?   
Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.   

Soru 2 : Faaliyet bütçesinde yer alan idari maliyetler kalemini ne amaçla kullanabilirim ve bu harcamaları belgelendirmek zorunda mıyım?
Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderler "idari gider" olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
-Doğrudan gider olarak bütçelendirilen tutarın yüzde 3'ünden fazla olmamalıdır.
-Proje bütçesi'nin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır.
-Uygunluk açısından Sözleşme Ek II-Genel Koşullar madde 14, 16 ve 17'de belirlenen koşulları taşımalıdır. Bu kapsamda yukarıdaki şartları taşımakla birlikte proje için gerekli olan ilan masrafları, yakıt masrafları, kırtasiye masrafları, bankacılık masrafları, toplantı masrafları gibi maliyetler idari maliyetler kalemi arasında sayılabilecektir fakat bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi ofis ekipmanlarının alımı idari maliyetler kaleminden karşılanamaz. Bu maliyetler götürü olarak bütçeleştirileceği için bunlarla ilgili herhangi bir destekleyici belgenin ara ve nihai raporlarla birlikte sunulması gerekmemektedir. Ancak Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından projelere yapılacak izleme ziyaretlerinde idari maliyetlerin doğrulanması amacıyla destekleyici belge talep edilebilir.   

Soru 3 : Proje dahilinde, insan kaynakları bütçesinden yapılacak harcamalar (maaş, s.s.k. vb.) için projeye özel açılan banka hesabı kullanılmak zorunda mıdır?  
Proje kapsamında gerçekleştirilecek 300 TL ve üzerindeki harcamaların tamamı projeye özel banka hesabından transfer edilerek yapılacaktır, ancak proje personelinin maaşından kaynaklanan yasal yükümlülüklerinin proje hesabından ilgili mercilere ( SGK, Vergi Dairesi) aktarılamadığı hallerde; belirtilen miktarlar proje hesabından yararlanıcının kurumsal banka hesabına, açıklama kısmında proje personelinin ismi belirtilmek suretiyle aktarılır ve ilgili mercilere ve kişilere bu hesap üzerinden transfer gerçekleştirilebilir. Her koşulda bu ödemeler sözleşme, ücret beyanı, maaş bordrosu, aylık zaman çizelgesi, SSK hizmet cetveli gibi destekleyici dökümanlar ve bu miktarların ödendiğine dair banka dekontu ile ispatlanmak zorundadır.   

Soru 4 : Yapılacak açık ihalelere yurtdışından firmalar teklif verebilir mi? Verilen teklifler hangi para biriminde olmalıdır?  
Satın alma rehberi, Ek-3 teklif dosyası, isteklilere talimatlar bölümü madde 8'de belirtilmek şartıyla yabancı istekliler, yapılacak ihaleye teklif verebilirler. İhalelerde teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL'dir. Ancak ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır.
 
Soru 5 : Bütçe kalemleri arasındaki aktarımlar ve sözleşme değişiklikleri ne şekilde yapılabilir?
Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşmenin değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda uygulanması gereken prosedürler için proje uygulama rehberi 2.2 sözleşme değişikliği bölümüne bakabilirsiniz.   

Soru 6 : Herhangi bir bütçe kaleminden tasarruf edilen miktar başka bir bütçe başlığı için kullanılabilir mi?  
Sözleşme değişikliği için gerekli şartları taşımakla birlikte bütçe kalemleri arasında transfer gerçekleşebilir. Ama bütçede kullanılmayan ya da tasarruf edilen kaynakların bulunması yeni faaliyetlerin eklenmesi için yeterli neden değildir. Projeye yeni bir faaliyet ya da bütçe kaleminin eklenmesi durumunda, bunun proje amaçlarını gerçekleştirmek için zaruri olduğu gerekçelendirilmelidir.

Soru 7 : Ne kadarlık limite kadar elden ödeme yapılabilir?  
İlgili harcama belgeleri sunulmak kaydıyla bir defada 300 TL'ye kadar olan harcamalarda banka hesabından transfer yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve bu şekilde yapılacak harcamaların toplamı aylık 1000 TL'yi geçemez.

Soru 8 : Projenin sözleşmede belirtilen süreden önce bitmesi bir sakınca doğurur mu?     
Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak ara raporun ajans tarafından kabul edilmesinden sonra, bu ve benzeri taleplerin uygunluğu görüşülebilir.   

Soru 9 : Ajansın ödemelerine ilişkin "hak ediş" esasından ne anlaşılmalı ve ara ödemeler için parayı nakit olarak tedarikçi firmalara vermemiz gerekir mi?      
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin "Desteğin ödenmesi" başlıklı 26'ncı maddesinin altıncı fıkrasında "Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre, ajansın ödeme yapabilmesi, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlıdır"; aynı maddenin yedinci fıkrasında da "Ara ödemeler, yararlanıcı tarafından sunulan, geçerli harcama belgeleri ve ara raporların ajans tarafından uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır. ..." hükümleri yer almaktadır.             
Görüldüğü üzere, desteklenen bir projede ara ödemenin yapılabilmesi için, ilk olarak yararlanıcı tarafından, ön ödeme tutarının yanı sıra aynı oranda eş finansman tutarının da proje kapsamında usulünce harcanması ve bu harcamaya dair işlemlerin belgelendirilmesi; ikinci olarak ise ara ödeme döneminde yararlanıcının proje kapsamında usulünce harcama yapması ve buna ilişkin işlemlerini belgelendirmesi gerekmektedir.


Ajans ödemelerinde hak ediş usulünün benimsenmesinde temel amaç, yararlanıcıya aktarılacak kaynağın gerçekten ve sadece proje kapsamında kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan proje kapsamında harcama belgeleri sunulmaksızın ajansın ödeme yapması söz konusu değildir. Ancak bu durum, ajansın yararlanıcının nakit akışını da düzenlemesini gerektirmez. Bu husus, yararlanıcının tamamen kendi takdir ve tasarrufu altında bir konu olup ajansın bu alana müdahale etmesi söz konusu olamaz. Diğer bir ifadeyle ajans uygulamasında harcama işleminin gerçekleşmesi bakımından, yararlanıcının taahhüt edici bir işlemle borç altına girmesi yeterli olup bu borcun fiilen ödenmiş olması (kişinin bir tasarruf işlemiyle aktif değerlerinin azalması) gerekmeyebilir. Bu açıdan ara ödemelerde nakit akışını ispatlayan banka dekontları ara raporun destekleyici belgeleri arasında olmak zorunda değildir.        
Bununla birlikte, "hak ediş" kavramının genel olarak, "yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği bir iş karşılığında tahakkuk eden alacağı" ifade ettiği ve buna göre hak ediş kavramının temel iki unsurunun, işin yapılması ve alacağın tahakkuk etmesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla ajans her halükarda yararlanıcıya ödeme yapmadan önce sözleşmede belirtilen işlerin gereği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.

7. AB Projeleri

Fikirlerinizi yaratıcı projelere dönüştürmek, ihtiyaçlarınıza yönelik farklı fon kaynaklarına kolayca erişmek, kurumsal başarınızı arttırmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için Adana'daki danışmanlık ofisimizi arayabilirsiniz.
Telefon: 0322. 503 01 15

 

Devlet Destekleri
 


Kimlere destek verir :  1-250 arasında çalışanı olan üretim-hizmet-ticaret firmalarına destek verir.
Destek şekli nedir : Büyük kısmı geri ödemesiz hibe olmak üzere bazı kalemlerde kredi vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :


- Başlangıç sermayesi
- Belgelendirme Desteği
- Bina tadilatı
- Danısmanlık Desteği
- Eğitim Desteği
- Enerji Verimliliği Desteği
- Eslestirme Desteği
- İsgem Yönetim
- İsletme Giderleri Desteği
- İsletme Kurulus Desteği
- Kira Desteği
- Kurulus Dönemi Makine,teçhisat,ofis donanım
- Küçük tadilat , Kosgeb
- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet
- Mobilya Donanım
- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
- Personel Gideri Desteği
- Proje Danısmanlık Desteği
- Proje Tanıtım Desteği
- Sabit Yatırım Desteği
- Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
- Tanıtım Desteği
- Tasarım Desteği
- Test, Analiz ve Kalibrasyon
- Yurt Dısı İs Gezisi Desteği
- Yurt İçi Fuar Desteği
- Yurtdısı Kongre/Konferans/FuarKimlere destek verir :  1-250 arasında çalışanı olan ARGE   yapan / yapacak şirketlere destek verir.
Destek şekli nedir : Geri ödemesiz %  50-75 arasında  hibe olarak vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :

- Alet, malzeme ve sarf giderleri
- Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Arge hizmet giderleri
- Personel giderleri ( projede yer alan tüm personel 18 aya kadar )
- Seyahat giderleri
- Teçhizat
- Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri
- Yayın alım giderleri
- Yazılım
- Yeminli mali müşavir giderleri
- Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

 

Kimlere destek verir : Yeni yatırımlara destek verir

Destek kalemleri şunlardır :

- Gelir vergisi istisnası
- Gümrük vergisi istisnası
- Harçlar vb. istisnaları
- Hazine fonlarından kredi
- Kdv istisnası
- Ssk primi desteği
- Yatırım yeri tahsisi
- Yatırıma devlet desteğiDış Ticaret Müşteşarlığı

Kimlere destek verir :  Yurtdışında mağaza - ofis - depo - showroom  açacak şirketlere  destek verir.
Destek şekli nedir : Geri ödemesiz, kalemine göre değişik oranlarda 2,9 milyon usd. hibe olarak vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :

- Araba kiralama giderleri
- Ar-ge ve Patent destekleri
- Defile, kokteyl, Show organizasyonları
- Demirbaş destekleri
- Eğitim destekleri
- Fuar destekleri
- İş ile ilgili numune masraflarının %70i
- Kalite belgelendirme destekleri
- Kira destekleri
- Marka tescil destekleri
- Pazar araştırma destekleri
- Pazar araştırma gezisi masrafları
- Promosyon ve eşantiyon giderleri
- Reklâm panoları
- Reklâm ve tanıtım destekleri
- Seminer ve konferans
- Sponsorluklar
- Tercüman ve doküman masrafları
- TV ve dergi reklâmları
- Ulaşım ve otel giderleri
- V.b. firma giderlerine destek verilmektedir.
- Web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd si
- Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri

 

Kalkınma Ajansı Destekleri


Kimlere destek verir :  KOBİ - STK -ÜNİVERSİTELER-Kar amacı güden -gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek vermektedir.
Destek şekli nedir :  Açıkladıkları konu başlığına uygun olan projelere geri ödemesiz 400.000 tl. kadar hibe olarak vermektedirler.
 
- Ahiler Kalkınma Ajansı
- Çukurova Kalkınma Ajansı
- Dicle Kalkınma Ajansı
- Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı
- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
- İpekyolu Kalkınma Ajansı
- İstanbul Kalkınma Ajansı
- İzmir Kalkınma Ajansı
- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
- Mevlana Kalkınma Ajansı
- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 

Kırsal Kalkınma Destekleri

Kimlere destek verir :  Tarım ve Hayvancılık yapan / yapacaklara destek verir.
Destek şekli nedir :  Projelere geri ödemesiz hibe ve kredi  olarak vermektedir.

250.000 tl.  kadar geri ödemesiz hibe destek alacak üretim konuları
Tüm Bitkisel Ürünler (Tütün hariç),
Hayvansal Ürünler ,
Tüm Su ürünleridir

Ziraat Bankası Tarımsal Kredileri 7.500.000 tl kadar kredi  (faiz oranı ortalama % 5,2)

Türkiye Kalkınma Bankası

Kimlere destek verir :  Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.
Destek şekli nedir :  projelere 2 yıl ödemesiz,5 yıllık krediler verilir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Kimlere destek verir :  Arge çalışmalarını destekler.
Destek şekli nedir :  projelere 1.000.000  USD.  Geri ödemeli faizsiz kredi.